1. "Moim zdaniem lepiej udawać głupszą. Po pierwsze, jeśli można udawać głupszą, ni... [...]

Co powiedzia ł yby ś cie na zakupowe szale ń stwo w Berlinie zako ń czone profesjonaln ą sesj ą... [...]